اتصل بنا

Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA) P.O. Box 2565 Aqaba 77110, Jordan Fax: +962 3 203 0912 Tel: +962 3 209 1000 Email: info@aseza.jo Internet: www.aqabazone.com


 

Aqaba Marine Park

Administration Dept. Tel: +962 (0)3 203 58 03/1 ( Ext. 200) Fax: +962 (0)3 203 58 02 E-mail: aqabamarinepark@gmail.com


Awareness & Public Relation Dept. Tel: +962 (0)3 203 58 03/1 ( Ext. 207) E-mail: aaqabamarinepark@gmail.com


Enforcement Overview Dept. Tel: +962 (0)3 203 58 03/1 ( Ext. 203) E-mail: aqabamarinepark@gmail.com


Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message